Surachit Computer School
Sunday September 24th 2017

ประกาศ ให้บุคคลากรทุกคนส่งข้อมูลของโรงเรียนที่ท่านประจำอยู่

เนื่องจากขณะนี้ โรงเรียนร่วมเครือข่ายของโรงเรียนสุรจิตรฯส่วนใหญ่เปิดเทอมแล้ว และครู/อาจารย์หลายๆท่านก็ได้ไปทำงานตามปกติแล้ว ทางผู้บริหารของโรงเรียนสุรจิตรฯ จึงขอความร่วมมือให้ ครู/อาจารย์ ทุกท่าน รายงานสภาพโรงเรียนที่ตนเองประจำอยู่ โดยประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้

 • จำนวนนักเรียนที่สอนอยู่ในปัจจุบัน
 • สภาพห้องคอมพิวเตอร์หลังช่วงปิดเทอมและหลังจากผ่านอุทกภัยมาแล้ว
 • รายละเอียดอุปกรณ์ที่เสียหายและจำเป็นต้องเปลี่ยน(ถ้ามี) หรือต้องการนำไปสำรองไว้
 • วันเวลาที่สะดวกให้ทีมช่างเข้าไปดำเนินการ

ขอบคุณครับ

ประกาศ ให้บุคคลากรทุกคนส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ให้ที่ออฟฟิศหรือที่น้าหงส์ด่วน !!

เนื่องจากทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้ประกอบการทำเอกสารประจำปี และทางโรงเรียนยัง ไม่ มีสำเนาใบประกอบวิชาชีพของครู/อาจารย์หลายๆท่าน จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ โดยให้ส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพมาพร้อมกับพอร์ทฟอลิโอ ได้ที่ออฟฟิศหรือที่น้าหงส์ ตลอดเวลาทำการ

ขอบคุณครับ

รายชื่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในวันที่ 11-15 ตค. 53

เรียนบุคคลากรทุกท่าน เนื่องจากทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประจำปี ในหลายๆส่วน ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้

 • แผนงานและหลักสูตร
  • นางจารุณี  พิทักษ์คุ้มเกล้า
  • นางสาวอังคณา  จันทะโร
 • รายงานพัฒนาคุณภาพ ปี 52
  • นางสาวอรทัย  ทองประดิษฐ์
  • นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 • จัดบอร์ดในสำนักงาน
  • นางวิมลมาศ  บุญฤทธิ์
  • นางสะฝีหย๊ะ  สุระคำแหง
  • นางสาวธีรารัตน์  แก้งทองราช
 • คัดข้อสอบช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
  • นางสาวณุชชนา  แซ่ลิ่ม
  • นางสาวอริสา  สุวิทย์
 • คัดข้อสอบช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
  • นางสาวพัชรี  หมั่นถนอม
  • นางสาวปาณิสรา  โต๊ะหวัง
 • คัดข้อสอบช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
  • นายพนม  บุญมาก
  • นายธรรมรัตน์  ทองไชย
 • คัดข้อสอบช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
  • นางสาวสุกัญญา  แซ่ตั้น
  • นายสุระเดช  พรหมจุติ

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2553 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และเข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยพร้อมเพรียงกัน

สรุปการประชุมวิชาการ วันที่ 4 ตค. 53

สรุปการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนสุรจิตคอมพิวเตอร์ สงขลา (ซอย4) มีดังหัวข้อต่อไปนี้

 • การเตรียมตัวเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งคุณภาพผู้เรียน และ คุณภาพครู/อาจารย์ผู้สอนด้วย โดยให้ใช้ KPI(รายละเอียด) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
 • การทำ E-Book เพื่อนำเสนอ แผนการสอนรวมถึงสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เช่น แบบทดสอบวัดผล)
 • การ ทดสอบสมรรถภาพครู ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ โดยจะมีการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงของครู (เช่น การสอบข้อเขียน, สอบพิมพ์ดีด)
 • ทางโรงเรียนกำลังจัดทำระบบ ข้อสอบออนไลน์ เพื่อให้ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบความรู้ของนักเรียนได้ในอนาคต

หลังจากการประชุมแล้วครูแต่ละโรงเรียนมีงานที่ต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัด ทำ E-Book ดังที่กล่าวไปข้างต้นของแต่ละโรงเรียน ซึ่งให้ส่งทั้ง E-Book และไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำด้วย (Word,Excel,รูปภาพ,อื่นๆ)
 2. จัด ทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งจะรวมไปถึง ตัวชี้วัด(KPI) ที่แต่ละโรงเรียนจำเป็นต้องคิดเองและไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพตัวของครูที่ประจำในแต่ละโรงเรียนเอง และนักเรียนในโรงเรียนที่ตนประจำอยู่ด้วย
 3. รวบรวมข้อสอบของแต่ละวิชา แต่ละชั้นปีส่งให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดทำระบบข้อสอบออนไลน์ต่อไป

โดยสามารถส่งงานได้ที่อีเมลล์ของน้าหงส์ หรือจัดทำเป็น CD แล้วส่งให้ที่โรงเรียนโดยตรง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553

ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ รอบ 200 ผลงาน

อบรบ CAI

(รูปประกอบจาก www.pataravitaya.ac.th)

การอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI)
โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อครูจาก โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้ารอบ 200 ผลงาน

 1. น.ส. วิภาภรณ์  ขุนชำนาญ (ชื่อผลงาน : อินเตอร์เน็ต)
 2. น.ส. ธีรารัตน์  แก้วทองราช (ชื่อผลงาน : องค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์)
 3. น.ส. เถลิงพร  เต้าตะโร (ชื่อผลงาน : อินเตอร์เน็ต)
 4. นาง จรุณี พิทักษ์คุ้มเกล้า (ชื่อผลงาน : การใช้เมาส์)

ทางโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 Page 5 of 7  « First  ... « 3  4  5  6  7 »

Pages

Archives