Surachit Computer School
Sunday September 24th 2017

กำหนดการเข้าเวร ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

28 มีนาคม-1 เมษายน นาย  พนมกร    กูลแก้ว
นางสาว  ภัทริฌา     สุวรรณมณี
นางสาว  สิรินาถ   เรืองนุ่น
นางสาว  สุกัญญา     แซ่ตั้น
นางสาว  วิภาภรณ์   ขุนชำนาญ
4-8 เมษายน             นางสาว  สะฝีหย๊ะ  สุระคำแหง
นางสาว  ชนาจ    วงเวียน
นาย  สุระเดช   พรหมจุติ
นางสาว  อังคณา    จันทะโร
นางสาว  อารมณ์   รอดลอยทรัพย์
นางสาว  ธารารัตน์   พรายพรรณ
18-22 เมษายน          นางสาว  เถลิงพร   เต้าตะโร
นางสาว  สุพรรณี    สะรุโณ
นางสาว  ณุชชนา    แซ่ลิ่ม
นางสาว ปาณิสรา   โต๊ะหวัง
นางสาว นริศรา    นาวาเดช
25-29 เมษายน          นางสาว นิตยา    นวลติ้ง
นางสาว พรทิพย์    มโน
นางสาว   พัชรี   หมั่นถนอม
นางสาว   วิมลมาศ  บุญฤทธิ์
นางสาว ฑีรารักษ์ แก้วทองราช
นางสาว  อริสา   สุวิทย์
2-6 พฤษภาคม          นาง  จรุณี   พิทักษ์คุ้มเกล้า
นางสาว  อรทัย   ทองประดิษฐ

หมายเหตุ : สำหรับคนที่ไม่อยู่เวรจะต้องโดนหักเงินวันละ 300 บาท

กำหนดการ ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่2/2553

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 15 มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 17 มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านท่าไทร 18 มีนาคม 2554
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 21-22 มีนาคม 2554
โรงเรียนทวีรัตน์ 23 มีนาคม 2554
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา ฯ 24 มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านคลองช้าง 28 มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 30 มีนาคม 2554
โรงเรียนวัดคลองเปล 31มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านคลองแห 1 เมษายน 2554
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 4 เมษายน 2554
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 5 เมษายน 2554
โรงเรียนอนุบาลสงขลา 6-7 เมษายน 2554
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 18 เมษายน 2554
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 19 เมษายน 2554
โรงเรียนวัดพรุเตาะ 20 เมษายน 2554
โรงเรียนบัวหลวง 21 เมษายน 2554
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 25 เมษายน 2554
โรงเรียนวัดท่านางหอม 26 เมษายน 2554

มีปัญหา/ข้อสงสัย แจ้งที่ 08-7542-7101 เท่านั้น

ส่งแบบประเมินตนเอง และแบบนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 2

ให้บุคคลากรด้านงานสอนทุกท่านส่งเอกสารดังต่อไปนี้ด้วยครับ

  1. แบบประเมินตนเอง เป็นการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 (กรุณาแก้ไขข้อมูลเป็นของตัวท่านเองตามความเป็นจริง)
  2. แบบนิเทศภาคเรียนที่ 2 ให้ทุกคนส่งแบบนิเทศให้ฝ่ายวิชาการหรือคนที่รับผิดชอบการนิเทศของท่าน หากไม่สะดวกก็ให้นิเทศกันเอง แล้วส่งให้สำนักงาน (ออฟฟิศ) พร้อมเอกสารอย่างที่ต้องนำส่งให้ออฟฟิศ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำการศึกษา 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งข่าวประจำสัปดาห์

ทางโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์มีเรื่องจะแจ้งบุคลากรทุกท่านดังนี้ครับ

  1. เอกสารคำสั่งการแต่งตั้งดังต่อไปนี้
  2. ให้คุณครูทุกท่านที่ประจำอยู่ที่โรงเรียนระบบมัธยมทุกแห่งส่งผลสัมฤทธิ์ประจำภาคเรียนด้วยครับ
  3. ให้คุณครูฝ่ายกิจกรรมทุกท่าน มาช่วยกันระดมความคิดในการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 25 ธค. 2553 เวลา 14.00น ที่ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีนด้วยครับ

เชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงานปีใหม่ของโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์

เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554 นี้ ทางโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำหนดจัดงานฉลองปีใหม่ขึ้น ที่ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00น เป็นต้นไป จึงขอเชิญ ครู, อาจารย์ และ บุคลากรทุกท่าน มาร่วมสนุกส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กันโดยถ้วนหน้า

ทั้งนี้ อาหารจะเป็นแนวปิ้ง-ย่าง โดยผู้ที่มาร่วมงานไม่จำเป็นต้องนำอะไรมาร่วมงานเลย แต่ถ้าหากมีเมนูเด็ดๆ ภูมิใจจะนำเสนอก็ไม่ว่ากัน 🙂

นอกจากนี้ทาง คณะครูและบุคลากรหลายๆ ท่าน มีความประสงค์ ที่จะซื้อของขวัญให้ มี้ของพวกเรา (ผู้บริหารโรงเรียน) จึงมีความเห็นว่าให้คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนคนละ 100 บาท ผ่าน น้าหงส์ ที่ออฟฟิต ซอย4 หรือ พี่ม๊ะ (อ.จรุณี พิทักษ์คุ้มเกล้า) ที่ รร.อนุบาลสงขลา ตามแต่จะสะดวกครับ

สุดท้ายนี้ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ทางโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ และ ผู้บริหารทุกท่าน ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ เพื่อน,พี่,น้อง คณะครู และ บุคลากร ชาวสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ปราศจากสรรพทุกข์ โศก โรค ภัย ตลอดปี 2554 และตลอดไปเทอญ.

 Page 4 of 7  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last » 

Pages

Archives