Surachit Computer School
Sunday September 24th 2017

ประชุมหัวหน้าเครือข่าย

     ขอเรียนเชิญหัวหน้าเครือข่ายแต่ละโรงเรียนประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ.โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ซอย 4 ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม เวลา 13.00น.
      เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร ร่วมกับ นาง จิตรา จันทรากุล

ประชุมด่วน!!

          ขอเชิญบุคลากรครู โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
          ณ โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์สงขลา ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2554
  เวลา 09.00 น.
จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

เรียน บุคลากรโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ สงขลา ทุกท่าน

จากการที่ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่  21  มีนาคม  2554  ณ  ห้องอาหารสงขลาพาเลซ  และได้เสนอให้สร้างปก ปพ.5  เป็นรูปแบบของโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ สงขลา  บัดนี้ทางผู้จัดทำได้ออกแบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บุคลากรสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปจัดทำรูปเล่มได้เลยครับ

ปล.  งานเอกสารทั้งหมด  ให้นำส่งภายในเดือนเมษายน    ส่วนสรุปผลสัมฤทธิ์ให้ส่งภายในวันที่  31  มีนาคม  2554  เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2553

ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ.ร้านอาหารสงขลาพาเลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
-การโยกย้ายประจำปี
-การต่อสัญญา/ยกเลิกสัญญา
-ฯลฯ
หมายเหตุ:ให้ทุกคนใส่เสื้อโปโลสีชมพูเพื่อถ่ายรูปจัดทำบอร์ดบุคลากร

ภาระงานครู ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 /2553

ภาระงานครู ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 /2553

  • จัดทำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสาร ปพ.5 ส่ง โรงเรียนเครือข่าย 1 ชุด สำเนาส่ง โรงเรียนต้นสังกัด 1 ชุด
  • การอยู่เวร จัดกลุ่ม ตามตารางเวร
  • ภาระการอยู่เวรมีดังนี้

– จัดทำเอกสารประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สรุปคุณครูและคุณภาพผู้เรียน

– ข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาแต่ละโรงเรียน

– จุดเด่น

– จุดด้อย

ชื่อ – สกุล หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นาย พนมกร กูลแก้ว สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ม.1
นางสาว ภัทริฌา สุวรรณมณี สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ม.2
นางสาว สิรินาถ เรืองนุ่น สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ม.3
นางสาว สุกัญญา แซ่ตั้น สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ม.4-ม.6
นางสาว วิภาภรณ์ ขุนชำนาญ ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว สะฝีหย๊ะ สุระคำแหง หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.1
นางสาว ชนาจ วงเวียน ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นาย สุระเดช พรหมจุติ ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว อังคณา จันทะโร หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.2
นางสาว อารมณ์ รอดลอยทรัพย์ ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว ธารารัตน์ พรายพรรณ ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว เถลิงพร เต้าตะโร หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.3
นางสาว สุพรรณี สะรุโณ ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว ณุชชนา แซ่ลิ่ม ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว ปาณิสรา โต๊ะหวัง หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.4
นางสาว นริศรา นาวาเดช ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว นิตยา นวลติ้ง หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.5
นางสาว พรทิพย์ มโน ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว พัชรี หมั่นถนอม ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว วิมลมาศ บุญฤทธิ์ หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ป.6
นางสาว ฑีรารักษ์ แก้วทองราช ผู้ช่วย/ผู้ประสาน
นางสาว อริสา สุวิทย์ หัวหน้า สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ อนุบาล
นาง จรุณี พิทักษ์คุ้มเกล้า รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
นางสาว อรทัย ทองประดิษฐ รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
หมายเหตุ : ภาระงานนี้ส่งก่อน 20 มีนาคม 2554

 Page 3 of 7 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 

Pages

Archives