Surachit Computer School
Sunday September 24th 2017

กำหนดการทำงานของฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

2-3 เมษายน โรงเรียนอนุบาลสงขลา
4-5 เมษายน โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
18 เมษายน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
19 เมษายน โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
23 เมษายน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
25 เมษายน โรงเรียนวัดท่านางหอม
26 เมษายน โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
2 พฤษภาคม โรงเรียนบัวหลวง
3 พฤษภาคม โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
8-9 พฤษภาคม โรงเรียนทวีรัตน์
10 พฤษภาคม โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
14 พฤษภาคม โรงเรียนบ้านท่าไทร

เรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ 5 ตำแหน่ง ด่วน!!

ด้วยโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง
สถานที่รับสมัคร
โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์สงขลา 19/3 ซอย 4 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร : 0-7431-4581 ,
08-6694-4145 ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติ
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเิิตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop ได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถ ซ่อมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
-มีความอดทน รักการสอน สามารถถ่ายทอดได้ดี มีวินัย รักเด็ก
-ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
-ใบแสดงคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ข่าวฝาก จากฝ่ายวิชาการ

เรียนบุคลากรโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์สงขลา

ขอให้บุคลากรทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประชุม แบบนิเทศภายใน ปี 54 และแบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์ จากไฟล์ที่แนบมาด้วย

สำหรับแบบนิเทศภายใน กำหนดส่งฝ่ายวิชาการหรือส่วนกลางภายในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กรุณาแจ้งวันปิด-เปิดเทอมประจำภาคเรียนที่1/2554 ด้วยครับ

เรียนคุณครูทุกท่าน
กรุณาแจ้งวันปิด-เปิดเทอมประจำภาคเรียนที่1/2554 เพื่อนเป็นประโยชน์ในการเข้าไปปฏิบัติของทีมช่าง
โดยสามารถ แจ้งผ่านทาง facebook ของโรงเรียน หรือทางเมล์ isittisak@hotmail.com ครับ

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ

การหักเงินเข้าประกันสังคม

เรียนบุคคลากรโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ทุกท่าน

เนื่องจากขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554
มีผลบังคับใช้ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดให้ลูกจ้างในสถานศึกษาเอกชนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33  ซึ่งได้แก่
“ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ผู้อำนวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน และส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม”.มาก่อนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 จะต้องดำเนินการส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคมต่อไป นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้สถานประกอบการที่เป็นโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนานาชาติ ต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับ คือวันที่ 10 มิถุนายน 2554 *

ดังนั้นเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปตามกฎหมาย ในเดือนนี้ทางโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ขอหักเงิน 5% เป็นจำนวน 21 วัน
ของเงินเดือน(จากวันที่ 10 มิถุนายน-30 มิถุนายน)แต่ในเดือนต่อไปจะหัก 5% ของเงินเดือนทุกเดือน

* อ้างอิงจาก: http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=98&id=1561

 Page 2 of 7 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 

Pages

Archives