Surachit Computer School
Sunday September 24th 2017

กำหนดการเข้าตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

31 มีนาคม     โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
1-2 เมษายน     โรงเรียนทวีรัตน์
4 เมษายน     โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
28-30 เมษายน     โรงเรียนอนุบาลสงขลา
2 พฤษภาคม     โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
6-7 พฤษภาคม     โรงเรียนสมาณคุณฯ
9 พฤษภาคม     โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ…
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ 5 ตำแหน่ง ด่วน!!

ด้วยโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะรับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร
โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์สงขลา 19/3 ซอย 4 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร : 0-7431-4581 ,08-6694-4145 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเิิตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop ได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถ ซ่อมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
-มีความอดทน รักการสอน สามารถถ่ายทอดได้ดี มีวินัย รักเด็ก
-ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
-ใบแสดงคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเรียนเชิญบุคลากรโรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ.ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีน ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.

โดยมีวาระการประชุมดังนี้
-ภาระหน้าที่ในปีการศึกษาต่อไป
-การโยกย้ายประจำปี
-การต่อสัญญา/ยกเลิกสัญญา
-ฯลฯ

จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย..

หมายเหตุ:ขอให้บุคลากรทุกคนใส่เสื้อโปโลสีชมพูเพื่อถ่ายรูปจัดทำบอร์ดบุคลากรด้วยครับ

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.2 โดย ครูจันทรัตน์ สุวรรณแก้ว

การออกแบบเว็บด้วย Photoshop

การออกแบบเว็บด้วย Photoshop , การสร้างไฟล์ Template ใน Dreamweaver
วิดิโอสื่อการเรียนรู้ จากเว็บไซต์ http://www.teach.in.th
โดย ครู สุกานดา จงเสริมตระกูล

 Page 1 of 7  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

Pages

Archives